Privacyverklaring voor klanten (B2B)

Uw privacy is belangrijk voor Asmodee. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u de producten of diensten van Asmodee gebruikt.

Deze privacyverklaring definieert onze benadering van de verwerking van uw persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die derden ons rechtmatig communiceren, alsook de doeleinden van deze verwerking. In deze verklaring worden ook uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens beschreven.

Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen gedurende de uitvoering van onze activiteiten, inclusief wanneer u onze B2B-websites/-platforms gebruikt, wanneer u contact met ons opneemt of informatie opvraagt, of vanwege het feit van relaties die u onderhoudt met een of meerdere leden van ons team en van onze partners.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

3. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

5. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

7. Wat zijn uw rechten?

8. Contact en klachten

9. Bijwerking van de Privacyverklaring


1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Asmodee Groep, met maatschappelijke zetel te 18 rue Jacqueline Auriol – 78280 Guyancourt (Frankrijk), ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 399 899 806 (‘Asmodee’ of ‘wij/we’) is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen gegevens over u, waaronder:

 • Naam en functie,
 • Skype-adres,
 • Contactgegevens, met inbegrip van de contactgegevens van uw werkgever of de identiteit van uw werkgever en uw e-mailadres, wanneer u ons deze informatie verstrekt,
 • Bankgegevens,
 • De gegevens die u ons verstrekt wanneer we diensten aan u verlenen, waarvan de aard afhangt van uw instructies aan Asmodee,
 • Relevante informatie die vereist is volgens de regelgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de regelgeving inzake corruptiebestrijding in verband met de verwerking van ‘Know Your Client’-persoonsgegevens bij het werven van nieuwe klanten. Dit kunnen documenten zijn die van u zijn verkregen, bewijzen van geldbronnen en mogelijk gegevens die online of offline van derden zijn verkregen,
 • Gegevens die u ons verstrekt om deel te nemen aan vergaderingen en evenementen, met name uw dieetwensen, en
 • Alle overige gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening.

3. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. Telkens wanneer we uw persoonsgegevens verwerken, doen we dit op basis van een wettelijke ‘rechtvaardiging’ (of rechtsgrondslag) voor de verwerking, die we in de onderstaande tabel hebben geïdentificeerd.

Doeleinden Rechtsgrondslag
1 Voor de uitvoering van administratieve handelingen in verband met overeenkomsten, bestellingen, goedkeuringen, facturen, betalingen, boekhouding voor het beheer van klantaccounts, enz. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en Asmodee gesloten overeenkomst.
2 Voor de samenstelling van financiële en omzetstatistieken per klant. Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang om analyses van onze activiteiten uit te voeren om ons te helpen bij het nemen van zakelijke beslissingen.
3 Om selecties van klanten ten behoeve van Asmodee te verkrijgen. Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang om een lijst van onze klanten bij te houden om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.
4 Om documentatie over onze klanten bij te houden. Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang om deze documentatie bij te houden om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.
5 Om u te voorzien van commerciële informatie over onze producten en diensten. Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang om onze klanten op de hoogte te houden van onze producten en diensten, omdat dit ons helpt om de duurzaamheid en ontwikkeling van onze activiteiten te waarborgen.
Wanneer de wet echter vereist dat Asmodee uw toestemming moet verkrijgen alvorens dergelijke informatie naar u toe te sturen, zal Asmodee zich baseren op uw toestemming teneinde tot verwerking over te gaan.
6 Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verificatie van onze leveranciers (met inbegrip van alle voorschriften met betrekking tot het ‘Know Your Client’-principe, de bestrijding van het witwassen van geld en corruptie), conflicten of soortgelijke verplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de noodzaak om een wettelijke verzekering af te sluiten. Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Wanneer deze wettelijke verplichtingen echter voortvloeien uit andere wetten dan die van de EU of de lidstaten, beschouwen we het in ons rechtmatig belang om deze wettelijke verplichtingen na te leven wanneer de niet-naleving ervan kan leiden tot sancties of andere negatieve gevolgen voor onze organisatie of de Asmodee Groep in het algemeen.
7 Om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen, juridische procedures of de vereisten van een regelgevende instantie. Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
8 Om de overeenkomsten waarbij u partij bent uit te voeren. Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang dat onze overeenkomsten correct worden uitgevoerd en dat we onze rechten verdedigen indien nodig.
9 Om onze wettelijke rechten en verplichtingen af te dwingen en voor alle juridische procedures waarbij u betrokken bent, door of tegen u aangespannen. Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang om onze organisatie te beschermen tegen elke schending van een wettelijke verplichting en om ons te verdedigen in geval van een geschil.
10 Om de rechten van derden te beschermen. Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Asmodee onderworpen is.
Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van Asmodee. Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang om ervoor te zorgen dat onze activiteiten de rechten van derden niet schenden.
11 In afwachting van en/of in verband met een commerciële transactie zoals een fusie, overname, herstructurering of verkoop. Wij beschouwen het in ons belang om met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen over de toekomst van ons bedrijf, om zo onze bedrijfsactiviteiten te behouden en te ontwikkelen.
12 Voor de organisatie van marketingevenementen, inclusief diners of andere evenementen waarvoor gegevens over uw dieet kunnen worden verzameld. Uw voorafgaande toestemming is vereist om gegevens te kunnen verzamelen in het kader van de organisatie van marketingactiviteiten waarbij u betrokken kunt zijn, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Als u een werknemer bent van een van de zakelijke klanten van Asmodee, gebruiken we uw contactgegevens uitsluitend voor het beheer van de relatie met uw werkgever. Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang om met u te kunnen communiceren en onze zakelijke activiteiten met uw werkgever te kunnen behouden.

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met verschillende categorieën derden, afhankelijk van onze behoeften:

 • Overige entiteiten van de Asmodee Groep (de lijst van dochterondernemingen van Asmodee is beschikbaar in Bijlage 1),
 • Derde dienstverleners (onderhoud, opslag, betaling, logistiek, marketingdiensten, reputatieaudits, enz.) voor de in sectie 3 hierboven beschreven doeleinden,
 • Derde aanbieders van post- of koeriersdiensten die ons helpen bij het verspreiden van onze reclamecampagnes of het bezorgen van bedrijfsgerelateerde documenten,
 • Onze professionele adviseurs zoals advocaten en accountants, auditors,
 • Aandeelhouders,
 • Overheids- of regelgevende instanties, en
 • Professionele verzekeraars of alle overige relevante soorten verzekeraars,
 • Regelgevende instanties / belastingdiensten / vennootschapsregisters,
 • Partners, en
 • Banken.

Houd er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is en dat er andere gevallen kunnen zijn waarin we uw gegevens delen met derden, wanneer dit in het rechtmatige belang van Asmodee is, toegestaan is door de toepasselijke wetgeving of wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen.

In dit verband kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven aan landen die uw persoonsgegevens niet dezelfde mate van bescherming bieden als binnen de EER, zoals China, de VS, Canada, enz. Bij gebrek aan een besluit over de adequaatheid van de Europese Commissie zal de doorgifte van uw persoonsgegevens worden geregeld door door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen. U kunt hiervan een kopie verkrijgen door contact op te nemen met donneespersonnelles-group@asmodee.com, hoewel bepaalde gegevens kunnen worden verwijderd om redenen van vertrouwelijkheid.

5. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens zolang het strikt noodzakelijk is voor het beheer van de zakelijke relatie met u. We bewaren uw persoonsgegevens die gebruikt worden voor commerciële prospectie echter gedurende een extra periode van drie jaar na beëindiging van de commerciële relatie.
Bovendien kunnen we sommige van uw persoonsgegevens langer bewaren, met name wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer dergelijke gegevens nodig zijn om een recht of overeenkomst te bewijzen. In dat geval worden uw persoonsgegevens gearchiveerd en opgeslagen gedurende de duur van de toepasselijke regelgeving of de duur van het toepasselijke wettelijke voorschrift.

Wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn, zullen we ervoor zorgen dat deze worden verwijderd of anoniem worden gemaakt.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zetten ons in om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en hebben een beveiligingsbeleid voor informatiesystemen en passende technische regels en maatregelen ingevoerd om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, gebruik en openbaarmaking of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Al onze partners, werknemers, adviseurs en gegevensverwerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens en betrokken zijn bij de verwerking ervan, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Elk van deze rechten wordt hieronder nader toegelicht:

 • Intrekking van de toestemming. U kunt uw toestemming voor elke op uw toestemming gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken.
 • Toegang. U kunt ons vragen om te bevestigen of we uw persoonsgegevens verwerken en, als dat het geval is, u te informeren over de kenmerken van de verwerking van uw persoonsgegevens, u toegang te verlenen tot deze gegevens en een kopie te verkrijgen.
 • Correctie. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Verwijdering. U kunt ons in de volgende gevallen verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen: wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; wanneer u uw toestemming heeft ingetrokken; ten gevolge van de uitoefening van uw recht van verzet; wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen, in het bijzonder wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte.
 • Beperking. U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. deze te bewaren zonder ze te gebruiken) wanneer: de juistheid ervan wordt betwist; de verwerking ervan onwettig is, maar u niet wilt dat ze worden verwijderd; deze nog steeds noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte; we controleren of er dwingende redenen bestaan in het kader van de uitoefening van uw recht van verzet. We kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek om beperking: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte; of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.
 • Overdraagbaarheid. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat aan u te verstrekken of u kunt verzoeken om ze rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, maar alleen als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en de verwerking geautomatiseerd is.
 • Digitaal erfgoed. U heeft het recht om richtlijnen (algemeen of specifiek) op te stellen met betrekking tot het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden.
 • Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang.. U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op ons ‘rechtmatig belang’ (zie artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Als u dit recht uitoefent, moeten we de verwerking stopzetten, tenzij we kunnen aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn die voorrang hebben op uw fundamentele rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte.
 • Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden.. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op prospectie.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. In Frankrijk is CNIL de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (www.cnil.fr).

8. Contact en klachten

Voor meer informatie over uw rechten, de uitoefening van uw rechten, of voor een klacht of vraag over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via donneespersonnelles-group@asmodee.com

9. Bijwerking van de Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om rekening te houden met wettelijke veranderingen, technologische vooruitgang en goede handelspraktijken. We zullen u informeren in geval van substantiële wijzigingen.

Bijlage 1

FINANCIERE AMUSE TOPCO, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 290.491.411 euro, statutair gevestigd te 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Versailles onder nummer 842 440 778

FINANCIERE AMUSE MIDCO, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 290.011.411 euro, statutair gevestigd te 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Versailles onder nummer 842 440 810

FINANCIERE AMUSE BIDCO, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 289.931.411 euro, statutair gevestigd te 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Versailles onder nummer 815 143 904

ASMODEE HOLDING, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 182.967.057,50 euro, statutair gevestigd te 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Versailles onder nummer 798 660 833

ASMODEE FRANCE, een vereenvoudigde eenpersoonsvennootschap op aandelen met een kapitaal van 355.017,45 euro, statutair gevestigd te 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Versailles onder nummer 821 169 794

ASMODEE DIGITAL, een vereenvoudigde aandelenvennootschap, met een kapitaal van 5.000 euro, statutair gevestigd te 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Versailles onder nummer 818 058 216

JD EDITIONS, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 450.984,00 euro, statutair gevestigd te 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Versailles onder nummer 312 680 671

DAYS OF WONDER, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 10.000 euro, statutair gevestigd te 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 443 656 277

UBIK, een vereenvoudigde aandelenvennootschap, met een kapitaal van 60.000 euro, statutair gevestigd te 1 Rond-Point de Flotis, 31240 Saint Jean, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Toulouse onder nummer 452 197 445

FLAT PROD, een vereenvoudigde aandelenvennootschap, met een kapitaal van 15.000 euro, statutair gevestigd te 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Versailles onder nummer 512 950 254

ASMODEE UK HOLDING LIMITED, een vennootschap naar Brits recht, met een kapitaal van 100 £, statutair gevestigd te 27/28 Eastcastle Street, Londen, Verenigd Koninkrijk W1W 8DH, ingeschreven onder nummer 11737872

ESDEVIUM GAMES LIMITED, een vennootschap naar Brits recht, met een kapitaal van 55.550 £, statutair gevestigd te 27/28 Eastcastle Street, Londen, Verenigd Koninkrijk W1W 8DH, ingeschreven onder nummer 03055732

COILEDSPRING GAMES Ltd, een vennootschap naar Brits recht, met een kapitaal van 33.000 £, statutair gevestigd te 19 Napier House, Elva Way, Bexhill-on-Sea, East Sussex, Verenigd Koninkrijk, TN39 5BF, ingeschreven onder nummer 04986141

ASMODEE BELGIUM, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met een kapitaal van 62.500 euro, statutair gevestigd te 3070 Kortenberg, Jan Baptist Vinkstraat 4, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.666.250

PEARL GAMES, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met een kapitaal van 18.600 euro, statutair gevestigd te rue 2B, rue Bas Forest (in afwachting van K-bis-uittreksel) – 7911 Fasnes-lez-Buissenal, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0564.749.638

ASMODEE HOLDING GmbH, een vennootschap naar Duits recht, met een kapitaal van 25.000 euro, statutair gevestigd te Friedrichstr. 47, 45128 Essen (Duitsland), ), ingeschreven onder nummer HRB29630

ASMODEE GmbH, een vennootschap naar Duits recht, met een kapitaal van 275.000 euro, statutair gevestigd te Friedrichstr. 47, 45128 Essen (Duitsland) ingeschreven onder nummer HRB382173

LOOKOUT GmbH, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Gesellschaft mit beschränkter Hatftung – GmbH) naar Duits recht, met een kapitaal van 25.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister (Handelsregister) van de Rechtbank (Amtsgericht) van Mainz onder nummer HRB 47617 en statutair gevestigd te Elsheimer Straße 23, 55270 Schwabenheim (Duitsland)

ASMODEE EDITIONS IBERICA SLU, een vennootschap naar Spaans recht, met een kapitaal van 3.600 euro, statutair gevestigd te Calle Petróleo, número 24, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganès Madrid, Spanje, ingeschreven bij het Spaanse Belastingkantoor onder nummer C.I.F. B85385300

EDGE ENTERTAINMENT STUDIO, voorheen GLOBAL NEMBUS, een vennootschap naar Spaans recht, met een kapitaal van 3.600 euro, statutair gevestigd te Avenida Diego Martinez Barrio no 10, Edificio Insur, Planta 6a, 41013 Sevilla, Spanje, ingeschreven bij het Spaanse Belastingkantoor onder nummer C.I.F. B87655205

ASMODEE ITALIA SRL, voorheen ASTERION PRESS SRL, een besloten vennootschap naar Italiaans recht, met een kapitaal van 20.000 euro, statutair gevestigd te via Martiri di Cervarolo 1/B – 42015 Correggio, Italië, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 02200000350

ENIGMA DISTRIBUTION BENELUX, een vennootschap naar Nederlands recht, met een kapitaal van 100.000 euro, statutair gevestigd te Wethouder den Oudenstraat 8, 5706 St Helmond, Nederland, ingeschreven in het register van ondernemingen onder nummer 53234715

ASMODEE NORDICS A/S, (voorheen ENIGMA DISTRIBUTION DANMARK A/S), een vennootschap naar Deens recht, met een kapitaal van 2.500.000 DKK, statutair gevestigd te Valseholmen 1, 2650 Hvidovre, Denemarken, ingeschreven in het register van ondernemingen onder nummer DK27519601

ENIGMA NORGE AS, met een kapitaal van 100.000 NOK, statutair gevestigd te Inkognitogata 33 A, 0256, Oslo, Noorwegen, ingeschreven in het register van ondernemingen onder nummer 988 238 805

PLAYOTEKET AB, met een kapitaal van 100.000 SEK, statutair gevestigd te Clemenstorget 6, 222 21, Lund, Zweden, ingeschreven in het register van ondernemingen onder nummer 556656-1477

ENIGMA SVERIGE AB, met een kapitaal van 100.000 SEK, statutair gevestigd te Backa strandgata 18, 422 46 Hisings Backa, Västra Götalands Iän, Zweden, ingeschreven in het register van ondernemingen onder nummer 556718-9344

ENIGMA FINLAND OY, statutair gevestigd te c/o Prego Oy DOCG, Juoksijantie 12, 02580 Siunto, Finland, ingeschreven in het register van ondernemingen onder nummer 2204165-5

REBEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (REBEL sp. z o.o), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Pools recht, met een kapitaal van PLN 3,822,100.00, statutair gevestigd te à Gdańsk, at ul. Budowlanych 64C, 80-298 Gdańsk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister gehouden door de rechtbank van het district Gdańsk-Północ in Gdańsk, VII Département Commercial du Registre Judiciaire National onder nummer KRS 451062, met statistisch nummer REGON 221833849 en fiscaal identificatienummer NIP 9571068214

Bezzerwizzer Nordic ApS, een vennootschap naar Deens recht, statutair gevestigd te Valseholmen 1 2650 Hvidovre – Denemarken, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 31 85 42 29

ADC Blackfire Entertainment S.R.L, statutair gevestigd te 4-6 Daniel Danielopolu, 5th floor, Sector 1, Boekarest, Roemenië, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer J40/9027/2014

ADC Blackfire Entertainment s.r.o, ID No 257 88 418, statutair gevestigd te Novozámecká 4/495, 198 00 Praag, Tsjechische Republiek, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister gehouden door de ‘Municipal Court’ van Praag onder nummer C 70317

ADC Blackfire Entertainment GmbH, een vennootschap naar Duits recht, statutair gevestigd te sis Harkortstr. 34, 40880 Ratingen, Duitsland, ingeschreven onder nummer HRB 25016

THE GREEN BOARD GAME COMPANY LIMITED statutair gevestigd te Unit 112 Coronation Road – Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 3RP, Engeland, ingeschreven onder nummer 02475241

LAGOON TRADING COMPANY LMITED statutair gevestigd te Unit 112 Coronation Road – Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 3RP, Engeland, ingeschreven onder nummer 02475241

GAMEGENIC GmbH, statutair gevestigd te Friedrichstrasse 47, 45128 Essen, Duitsland, ingeschreven onder nummer HRB 30099

ASMODEE EDITIONS LLC. (US), een vennootschap naar Amerikaans recht, ingeschreven in Pennsylvania, VS, met een kapitaal van $1,000 USD, statutair gevestigd te 1995 West County Road B2, Roseville, MN 55113, VS, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer EIN 20-2123892

ASMODEE NORTH AMERICA INC, een in Minnesota, VS, opgerichte vennootschap, statutair gevestigd te 1995 West County Road B2, Roseville, MN 55113, VS, ingeschreven onder nummer 8T-468

FANTASY FLIGHT EVENT CENTER LLC, (een 100%-dochteronderneming van Asmodee North America) een vennootschap naar Amerikaans recht, ingeschreven in Minnesota, VS, met een kapitaal van $25,000 USD; statutair gevestigd te 1995 West County Road B2, Roseville, MN 55113, VS, ingeschreven onder nummer EIN 27-1678018

ASMODEE CANADA INC., een in Canada opgerichte vennootschap, met een kapitaal van $2 729 661 CAD, statutair gevestigd te 31 rue de la Coopérative, Rigaud, Québec, J0P 1P0, Canada, ingeschreven onder nummer 1163659668

LION RAMPANT IMPORTS LTD, (een 100%-dochteronderneming van Asmodee Canada Inc.), een in Canada opgerichte vennootschap, statutair gevestigd te 36 Easton Road, Brantford, Ontario, Canada.

ILHAS GALÁPAGOS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS LTDA.-EPP, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Braziliaans recht, met een kapitaal van R$ 2.400.000, statutair gevestigd te Rua Mourato Coelho, 936, Suite 31, CEP 05417-001, São Paulo, staat São Paulo, ingeschreven bij het CNPJ/MF onder nummer 15.605.065/0001-38

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SKYSHIP SpA, een aandelenvennootschap naar Chileens recht, statutair gevestigd te Dr. Manuel Barros Borgoño 106, bureau No. 306, quartier de la Providence, Santiago, Chili, ingeschreven in het handelsregister van Santiago onder nummer 76.353.094-9

ASMODEE TRADING (Shanghai) met een kapitaal van 200.000 euro, statutair gevestigd te 1295, rue South Suzhou, Bureau 209, 200003 Shanghai, China, ingeschreven onder nummer 913100000512704061

ASMODEE ASIA Ltd, een vennootschap naar het recht van Hongkong, met een kapitaal van 50.000 HKD, statutair gevestigd te RM1309, 13/F HO King Comm CTR, 2-16 FA Yuen St Mongkok Kln, Hongkong, ingeschreven onder nummer 67839282 – 000 – 06 17 -9

ASMODEE TAÏWAN (voorheen KIDS POWER INTERNATIONAL LTD.) vennootschap 53100400, statutair gevestigd te 3F, No35, Ln 60, Wenhu St, Neihu Dist, Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

FOREVER BRIGHT (Shenzhen) een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Floor 1, 2 & 3, Building CS, Fuyuan Industry Zone, n° 598 Zhoushi Road, Hangcheng Street, Bao’an District, Shenzhen, China, ingeschreven onder nummer 91440300781353326B

SHENZHEN WIDE WEST TECHNOLOGY LIMITED, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Floor 1, 2 & 3, Building CS, Fuyuan Industry Zone, n° 598 Zhoushi Road, Hangcheng Street, Bao’an District, Shenzhen, China, ingeschreven onder nummer 91440300781353326B

Ontdek onze andere spellen