Informacja o prywatności dostawcy

Twoja prywatność jest ważna dla Asmodee, której jednym ze studiów jest Zygomatic. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi i postępujemy z nimi, gdy prowadzimy interesy z Tobą lub Twoją firmą.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia nasze podejście do wszelkich danych osobowych, które zbieramy od Ciebie lub które uzyskaliśmy o Tobie od strony trzeciej, a także wyjaśnia cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Określa również Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Możemy gromadzić dane osobowe od Ciebie w trakcie naszej działalności, w tym kiedy kontaktujesz się z nami lub prosisz o informacje, lub w wyniku Twojej relacji z jednym lub kilkoma naszymi pracownikami lub partnerami.

1. Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe?

2. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy?

3. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

6. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

7. Jakie masz prawa?

8. Kontakt i reklamacje

9. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności


1. Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest GRUPA ASMODEE, francuska „Société par actions simplifiée à associé unique” z siedzibą pod adresem 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Wersalu pod numerem 399 899 806 („Asmodee” lub „my”).

2. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy?

Zbieramy informacje o Tobie, takie jak:

 • Dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko oraz stanowisko, data urodzenia, numer rejestracyjny itp.
 • Adres skype,
 • Dane kontaktowe, w tym tożsamość i dane kontaktowe firmy, dla której pracujesz, oraz adres e-mail, jeśli został podany,
 • Informacje dotyczące fakturowania i płatności,
 • Informacje, które nam przekazujesz w celu uczestniczenia w spotkaniach i wydarzeniach, w tym ograniczenia dietetyczne,
 • Istotne informacje wymagane przez przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i łapówkarstwu w kontekście przetwarzania danych osobowych Poznaj swojego dostawcę w ramach procedur przyjmowania naszych dostawców. Może to obejmować dokumenty uzyskane od Ciebie i prawdopodobnie informacje uzyskane ze źródeł zewnętrznych w trybie online lub offline, oraz
 • Inne informacje związane ze świadczeniem usług.

3. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Używamy Twoich danych osobowych do celów wymienionych poniżej. Ilekroć przetwarzamy Twoje dane osobowe, robimy to na podstawie zgodnego z prawem „uzasadnienia” (lub podstawy prawnej) przetwarzania, które wskazaliśmy w poniższej tabeli.

Cel przetwarzania Podstawa prawna
1 Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z umowami (w tym ich realizacją), zamówieniami, przyjęciem dostaw, fakturami, płatnościami, księgowością w związku z zarządzaniem kontami dostawców itp. Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy między Tobą a Asmodee.
2 Przygotowywanie instrumentów płatniczych (czeków, weksli, weksli, weksli). Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy między Tobą a Asmodee.
3 Aby ustalić statystyki finansowe i statystyki obrotów na dostawcę. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w przeprowadzaniu analiz dotyczących naszych działań, aby pomóc nam w podejmowaniu decyzji biznesowych.
4 Aby zapewnić wybór dostawców na potrzeby Asmodee. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w utrzymywaniu listy naszych dostawców w celu prowadzenia naszej działalności biznesowej.
5 Przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, nakazu sądowego, innego postępowania sądowego lub wymagań organu regulacyjnego. Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.
6 Aby egzekwować nasze umowy z Tobą. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w zapewnieniu prawidłowego wykonania naszych umów oraz obronie naszych praw w razie potrzeby.
7 Uważamy, że mamy uzasadniony interes w zapewnieniu prawidłowego wykonania naszych umów oraz w obronie naszych praw w razie potrzeby. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w zapewnieniu prawidłowego wykonania naszych umów i obronie naszych praw w razie potrzeby.
8 Aby chronić prawa osób trzecich. Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Asmodee.

Przetwarzanie to jest również niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Asmodee. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że nasze działania nie naruszają praw osób trzecich.

9 Rozważanie i / lub w związku z transakcją biznesową, taką jak fuzja, restrukturyzacja lub sprzedaż. Uważamy, że mamy uzasadniony interes, ponieważ musimy być w stanie podejmować decyzje dotyczące przyszłości naszej działalności, aby zachować naszą działalność biznesową lub ją rozwijać.
10 Uważamy, że mamy uzasadniony interes, ponieważ musimy być w stanie podejmować decyzje dotyczące przyszłości naszej działalności, aby zachować naszą działalność biznesową lub ją rozwijać. Opieramy się na Twojej zgodzie na zbieranie informacji w celu organizacji działań marketingowych, w które możesz być zaangażowany, aby lepiej Ci służyć.
11 Aby przestrzegać naszych zobowiązań prawnych w zakresie weryfikacji dostawców (w tym wszelkich przepisów dotyczących znajomości dostawcy, przeciwdziałania oszustwom finansowym lub przeciwdziałania przekupstwu), konfliktów lub podobnych zobowiązań, w tym, ale bez ograniczeń, utrzymywania ubezpieczenia regulacyjnego. Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Jeśli jednak takie zobowiązania prawne wynikają z przepisów innych niż prawo UE lub państwa członkowskiego, uważamy, że mamy uzasadniony interes w wypełnianiu takich zobowiązań prawnych, gdy ich nieprzestrzeganie może skutkować sankcjami lub innymi niekorzystnymi konsekwencjami dla naszej organizacji lub Asmodee grupę w ogóle.

 

Jeśli jesteś pracownikiem jednego z dostawców Asmodee, używamy Twoich danych kontaktowych wyłącznie do zarządzania relacjami z pracodawcą. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że możemy komunikować się z Tobą i zachować naszą działalność biznesową z Twoim pracodawcą.

4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W razie potrzeby możemy udostępniać Twoje dane osobowe różnym następującym kategoriom stron trzecich:

 • Pozostałe podmioty z grupy Asmodee (lista podmiotów stowarzyszonych Asmodee dostępna jest tutaj),
 • Zewnętrzni dostawcy usług (konserwacja, przechowywanie, płatności, logistyka, usługi marketingowe, audyty reputacji itp.), W celach opisanych w punkcie 3 powyżej,
 • Fournisseurs de services postaux ou de courrier tiers qui nous aident à distribuer nos campagnes publicitaires ou à livrer des documents liés à une affaire,
 • Nasi profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy i księgowi, audytorzy,
 • Akcjonariusze,
 • Organy rządowe lub regulacyjne,
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej lub innych odpowiednich ubezpieczycieli,
 • Regulatorzy / organy podatkowe / rejestry korporacyjne,
 • Partnerzy, i
 • Banki.

Należy pamiętać, że ta lista nie jest wyczerpująca i mogą istnieć inne przykłady, w których musimy podzielić się z innymi stronami, jeśli jest to uzasadnione naszym uzasadnionym interesem, dozwolonym przez obowiązujące prawo lub niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

W tym kontekście Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do krajów, które nie zapewniają poziomu ochrony danych osobowych równoważnego z tym oferowanym w EOG, takich jak Chiny, USA, Kanada itp. brak decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności, przekazanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Nasze ogólne podejście polega na przechowywaniu danych osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres ściśle niezbędny do zarządzania naszymi relacjami z Tobą.

Możemy jednak przechowywać dane osobowe przez dłuższy czas, na przykład gdy jest to wymagane zgodnie z wymogami prawnymi, podatkowymi i rachunkowymi lub gdy takie dane są niezbędne do ustalenia istnienia prawa lub umowy. W takim przypadku Twoje dane osobowe będą archiwizowane i przechowywane przez czas określony obowiązującymi przepisami prawa lub przez okres przedawnienia.

Gdy Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne, usuniemy je lub zanonimizujemy

6. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i wdrożyliśmy odpowiednie polityki, zasady i środki techniczne w zakresie bezpieczeństwa informacji, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją oraz bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

Wszyscy nasi partnerzy, pracownicy, konsultanci, pracownicy i przetwarzający dane, którzy mają dostęp i są związani z przetwarzaniem danych osobowych, są zobowiązani do przestrzegania ich poufności.

7. Jakie masz prawa?

Masz szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat każdego z tych praw znajduje się poniżej:

 • Cofnięcie zgody. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których podstawą jest Twoja zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dostęp. Możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i ewentualnie poinformujemy Cię o cechach takiego przetwarzania, umożliwimy Ci dostęp do tych danych oraz przekazanie Ci ich kopii.
 • Sprostowanie. Możesz poprosić nas o sprostowanie lub uzupełnienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
 • Skasowanie. Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: gdy nie są już one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; wycofałeś swoją zgodę; wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub w celu spełnienia zobowiązania prawnego. Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia Twojego żądania, zwłaszcza jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Ograniczenie. Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych (tj. Zachowanie, ale nie wykorzystywanie Twoich danych osobowych), w przypadku gdy: kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby zostało ono usunięte; nadal jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; zweryfikowania istnienia nadrzędnych podstaw wynikających z skorzystania z prawa do sprzeciwu. Możemy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe po złożeniu wniosku o ograniczenie, w przypadku gdy: mamy Twoją zgodę; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
 • Ruchliwość. Możesz poprosić nas o przekazanie Ci Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o ich „ przeniesienie ” bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w sprawie wykonania umowy z Tobą, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Cyfrowe dziedzictwo. Masz prawo określić (ogólne lub szczegółowe) wytyczne dotyczące losu Twoich danych osobowych po Twojej śmierci.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania uzasadnionego prawnie uzasadnionymi interesami. W przypadku, gdy polegamy na uzasadnionym interesie przetwarzania danych osobowych (patrz sekcja 3), masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Jeśli wyrazisz sprzeciw, musimy zaprzestać tego przetwarzania, chyba że możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy musimy przetwarzać dane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. We Francji organem nadzorczym ds. Ochrony danych osobowych jest UODO (https://uodo.gov.pl/)

Aby skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych, prosim formularza y o przesłanie nam należycie wypełnionego formularza na następujący adres e-mail: donneespersonnelles-group@asmodee.com.

8. Kontakt i reklamacje

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przysługujących Ci praw, skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Ci praw lub jeśli masz jakiekolwiek skargi lub pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z donneespersonnelles-group@asmodee.com.

9. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Informację o ochronie prywatności, na przykład w celu dostosowania się do nowych wymagań nałożonych przez obowiązujące prawo, wymagania techniczne lub dobre praktyki handlowe. Poinformujemy Cię o istotnych zmianach.

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2021.

POZNAJ INNE GRY Z NASZEJ OFERTY