Informacja o prywatności w obrocie z konsumentami (B2C)

Twoja prywatność jest ważna dla Asmodee, której jednym ze studiów jest Zygomatic.  Niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe jako konsumenta, gdy korzystasz z produktów lub usług oferowanych przez Asmodee.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia nasze podejście do wszelkich danych osobowych, które zbieramy od Ciebie lub które uzyskaliśmy o Tobie od strony trzeciej, oraz cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Określa również twoje prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możemy gromadzić dane osobowe od Ciebie w trakcie naszej działalności, w tym podczas korzystania z naszych aplikacji i stron internetowych, wchodzenia w nasze konkursy lub uczestnictwa w turniejach, lub gdy kontaktujesz się z nami lub prosisz o informacje.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

2. Minimalny wiek

3. Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat?

4. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

5. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

7. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

8. Jakie masz prawa?

9. Kontakt i skargi

10. Zmiany w Polityce Prywatności


1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest GRUPA ASMODEE, francuska „Société par actions simplifiée à associé unique” z siedzibą pod adresem 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Wersalu pod numerem 399 899 806 („Asmodee” lub „my”).

2. Minimalny wiek

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności dzieci jest dla nas bardzo ważna. Nie zbieramy świadomie ani nie wykorzystujemy danych osobowych od osób poniżej 16 lat, bez zgody zarówno dziecka, jak i osoby sprawującej władzę rodzicielską. W związku z tym oświadczasz, że masz co najmniej 16 rok życia, podając swoje dane osobowe w związku z naszymi produktami lub usługami. Jeśli nie masz co najmniej 16 lat, musisz poprosić o zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego na przekazanie nam swoich danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt z danymi kontaktowymi wskazanymi w art. 9 poniżej.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat??

Gromadzimy informacje dotyczące Ciebie takie jak:

 • Dane indentyfikacyjne takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia,
 • Dane kontaktowe takie jak adres e-mail lub adres pocztowy,
 • Twoje dane połączenia, gdy uzyskujesz dostęp do naszych aplikacji i stron internetowych,
 • Twoje osobiste nawyki związane z korzystaniem z naszych gier,
 • Twoje preferencje żywieniowe w kontekście turnieju, w którym zapewniamy żywność uczestnikom oraz
 • Inne niezbędne informacje do związane z naszymi produktami I usługami oraz do udzielania odpowiedzi na pytania.

4. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Używamy twoich danych osobowych do celów wymienionych poniżej. Ilekroć przetwarzamy Twoje dane osobowe, robimy to na podstawie i w granicach prawa, które zidentyfikowaliśmy w poniższej tabeli.

Przyczyna przetwarzania danych Podstawa prawna
1 Spełnienie Twoje prośby lub skargi dotyczące zakupionych produktów I usług. Przetwarzanie to jest konieczne aby wykonanać umowę między Tobą, a firmą Asmodee.
2 Zarządzanie osobistym kontem. Przetwarzanie to jest konieczne, aby wykonać umowę między Tobą a firmą Asmodee.
3 Zarządzanie ofertami promocyjnymi, konkursami lub innymi wydarzeniami promocyjnymi, a także kontakt ze zwycięzcami I uczestnikami takich wydarzeń. Przetwarzanie to jest konieczne, aby wykonać umowę między Tobą a firmą Asmodee.
4 Odpowiadanie na pytania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.
5 Wysyłanie informacji marketingowych dotyczących naszych usług I produktów. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie komunikowania się z naszymi klientami i / lub użytkownikami naszych gier i / lub naszych aplikacji i stron internetowych.
6 Zachowanie zgodności z obowiązującym prawem, nakazem sądowym, innym procesem sądowym lub wymogami ustawodawcy. Przetwarzanie to jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
7 Wyegzekwować obowiązujące umowy. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w zapewnieniu prawidłowego wykonania naszych umów oraz w obronie naszych praw w razie takiej konieczności.
8 W celu egzekwowania naszych praw i obowiązków oraz do wszelkich celów związanych z wszelkimi roszczeniami prawnymi zgłaszanymi przez Ciebie, przeciwko lub w inny sposób z udziałem Ciebie. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w zapewnieniu prawidłowego wykonania naszych umów oraz w obronie naszych praw w razie takiej konieczności.
9 Ochrona praw osób trzecich. Przetwarzanie to jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega Asmodee. Przetwarzanie to jest również konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Asmodee. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w tym, aby nasze działania nie naruszały praw osób trzecich.
10 W związku z i / lub w związku z transakcją biznesową tj. fuzja, restrukturyzacja lub sprzedaż. Uważamy, że mamy uzasadniony interes, ponieważ musimy być w stanie podejmować decyzje dotyczące przyszłości naszej działalności, aby zachować naszą działalność biznesową lub rozwijać naszą działalność.

 

5. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

W razie potrzeby możemy udostępniać Twoje dane osobowe różnym kategoriom stron trzecich:

 • Inne podmioty grupy Asmodee (lista podmiotów stowarzyszonych Asmodee dostępna jest tutaj),
 • zewnętrzni dostawcy usług (konserwacja, przechowywanie, płatności, logistyka, usługi marketingowe itp.) do celów opisanych wyżej w sekcji nr 4,
 • Nasi profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy i księgowi, audytorzy,
 • akcjonariusze
 • organy rządowe lub regulacyjne,
 • ubezpieczyciele i inne podobne podmioty,
 • organy regulacujne / organy podatkowe / rejestry korporacyjne oraz
 • Banki.

Należy pamiętać, że ta lista nie jest wyczerpująca i mogą istnieć inne przykłady, w których musimy dzielić się z innymi stronami, jeżeli jest to uzasadnione naszym uzasadnionym interesem, dozwolone przez obowiązujące prawo lub niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

W tym kontekście Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do krajów, które nie oferują poziomu ochrony danych osobowych równoważnego z poziomem oferowanym w EOG, takich jak Chiny, USA, Kanada nawet przy braku decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Naszym ogólnym podejściem jest przechowywanie danych osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do zarządzania naszymi relacjami z Tobą. Jednakże, o ile nie wyrazisz sprzeciwu, przechowujemy Twoje dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych przez dodatkowe 3 lata po zakończeniu naszej relacji z Tobą.

Możemy jednak dodatkowo przechowywać dane osobowe przez dłuższy czas, na przykład gdy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z wymogami prawnymi, podatkowymi i rachunkowymi lub gdy takie dane są niezbędne do ustalenia istnienia prawa lub umowy. W takim przypadku Twoje dane osobowe będą archiwizowane i przechowywane przez czas narzucony przez obowiązujące prawo lub przez czas obowiązywania obowiązującego przedawnienia dla danego roszczenia.

Kiedy Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne, usuniemy je lub zanonimizujemy.

7. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i wdrożyliśmy odpowiednie zasady bezpieczeństwa informacji, zasady i środki techniczne, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieautoryzowaną modyfikacją oraz bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

Wszyscy nasi partnerzy, pracownicy, konsultanci, pracownicy i podmioty przetwarzające dane, którzy mają dostęp do przetwarzania danych osobowych i są z nimi związani, są zobowiązani do przestrzegania poufności.

8. Jakie masz prawa?

Masz wiele praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Więcej informacji o każdym z tych praw znajduje się poniżej:

 • Cofnięcie zgody. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Twojej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 • Dostęp. Możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy twoje dane osobowe i, w zależności od przypadku, poinformować cię o cechach takiego przetwarzania, umożliwić ci dostęp do takich danych i dać ci ich kopię.
 • Sprostowanie. Możesz wnieść o sprostowanie lub uzupełnienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
 • Usunięcie. Możesz wnieść o usunięcie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: gdy nie jest to już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone; wycofałeś swoją zgodę; sprzeciwiłeś się przetwarzaniu twoich danych osobowych; Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub w celu spełnienia obowiązku prawnego. Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia Twojego żądania, w szczególności jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Ograniczenia. Możesz wnieść o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych (tj. Zatrzymywanie, ale nie wykorzystywanie twoich danych osobowych), gdy: dokładność twoich danych osobowych jest kwestionowana; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby zostało usunięte; nadal konieczne jest ustanowienie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych; w celu zweryfikowania istnienia nadrzędnych podstaw po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu. Możemy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe w następstwie wniosku o ograniczenie, jeżeli: mamy twoją zgodę; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
 • Przeniesienie. Możesz wnieść o przekazanie twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o ich „przeniesienie” bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w sprawie wykonania umowy z tobą, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z uzasadnionym interesem. Jeżeli polegamy na uzasadnionym interesie przetwarzania danych osobowych (patrz punkt 4), masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Jeśli sprzeciwisz się, musimy przerwać to przetwarzanie, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do twoich interesów, praw i wolności lub gdy musimy przetwarzać dane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo. W Polska organem nadzorującym ochronę danych osobowych jest UODO (https://uodo.gov.pl/).

Aby skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych, prosimy o przesłanie nam należycie wypełnionego formularza na następujący adres e-mail: donneespersonnelles-group@asmodee.com.

9. Kontakt I skargi

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących twoich praw lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych, skontaktuj się z donneespersonnelles-group@asmodee.com

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu zmienić niniejszą Informację o ochronie prywatności, na przykład w celu spełnienia nowych wymagań nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, wymagania techniczne lub dobre praktyki handlowe. Powiadomimy Cię w przypadku istotnych zmian.

Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2021.

POZNAJ INNE GRY Z NASZEJ OFERTY