Globalna Polityka Prywatności Danych Osobowych

Grupa Asmodee

Niniejsza Globalna polityka prywatności danych („Globalna polityka prywatności” lub niniejsza „Polityka”) statuuje minimalne standardy, które Financière Amuse BidCo i jej podmioty stowarzyszone, w tym Asmodee Group, francuska „Société par actions simplifiée à associé unique”, zarejestrowana w RCS w Wersalu pod numerem 399 899 806 i której siedziba znajduje się pod adresem 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy,  78280 Guyancourt („Grupa Asmodee”, „my”, „nasze” ) ustaliły w odniesieniu do polityki prywatności danych, aby zapewnić, że przetwarzamy, gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i ujawniamy Dane osobowe w uczciwy, przejrzysty i bezpieczny sposób.

Niniejsza polityka prywatności spełnia, a w niektórych przypadkach przewyższa główne wymagania obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych. Niniejsza Polityka jest również dostosowana do innych szczegółowych zasad Grupy Asmodee dotyczących gromadzenia i wykorzystywania informacji o Danych Osobowych wdrożonych przez każdy podmiot Grupy Asmodee w celu uwzględnienia określonych celów Przetwarzania Danych Osobowych potrzebnych w codziennej działalności (np. Polityka dotycząca plików cookie, szczegółowe zasady lokalne, takie jak polityka prywatności pracowników). Niniejsza Polityka potwierdza, że niektórzy Partnerzy Grupy Asmodee mają siedziby w krajach o różnych prawnych i kulturowych podejściach do prywatności i ochrony danych. Niniejsza Globalna Polityka Prywatności może zatem zostać uzupełniona innymi politykami i procedurami w niektórych regionach geograficznych, które mogą być odpowiednie do przestrzegania obowiązujących przepisów i lokalnych norm kulturowych.

W przypadku kolizji między niniejszą globalną polityką prywatności a lokalnie obowiązującymi politykami prywatności i / lub obowiązującym prawem lokalnym, zapewnia się pierwszeństwo bezwzględnie obowiązującym normom prawnym, chyba że postanowienia polityki w danym aspekcie lepiej zabezpieczają proces przetwarzania danych osobowych i nie stoją w sprzeczności z normami bezwzględnie obowiązującymi.

Poniżej w punkcie 2 znajduje się słowniczek niektórych użytych wyrazów dla łatwiejszego śledzenia i zrozumienia niniejszej globalnej polityki prywatności.

1. Jaki jest zakres niniejszej Globalnej Polityki Prywatności?

1.1 Polityka obejmuje wszystkie Dane Osobowe przetwarzane w dowolnej formie, w tym między innymi dane w formie elektronicznej, dokumenty papierowe i dyski oraz wszystkie rodzaje Przetwarzania, zarówno ręczne, jak i automatyczne będące w posiadaniu lub pod kontrolą Grupy Asmodee, we wszystkich obszarach geograficznych, w których działa Grupa Asmodee. Obejmuje to informacje przechowywane na temat członków, partnerów, pracowników, konsultantów, klientów, konsumentów, dostawców, kontaktów biznesowych i osób trzecich Grupy Asmodee.

1.2 Dbamy o ochronę nieletnich i wdrożyliśmy pewne racjonalne środki, aby zapobiec niepowołanemu przetwarzaniu danych osobowych nieletnich. Dlatego nie przetwarzamy Danych osobowych od dzieci bez sprawdzenia ich wieku cyfrowego, który może być różny w poszczególnych krajach i może wymagać uzyskania zgody ich przedstawiciel ustawowego lub opiekuna w ich imieniu, jeśli nie mają oni minimalnego wieku wymaganego przez prawo danego kraju do przekazania nam swoich danych osobowych.

1.3 Niniejsza Polityka dotyczy również wszelkich Stron Trzecich, które świadczą usługi na rzecz lub w imieniu Grupy Asmodee i od których oczekuje się przestrzegania standardów postępowania zgodnych z zasadami niniejszej Globalnej Polityki Prywatności.

2. Definicje

2.1 Grupa Asmodee – oznacza spółkę Financière Amuse BidCo (RCS Versailles 815 143 904) i różne podmioty stowarzyszone Financière Amuse BidCo, które są częścią grupy Asmodee.

2.2 Podmiot stowarzyszony – oznacza każdą korporację lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje lub jest kontrolowany przez Financière Amuse BidCo lub znajduje się pod wspólną kontrolą. „Kontrola” jednostki oznacza posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnień do kierowania lub kierowania kierownictwem lub polityką takiego podmiotu, czy to poprzez prawo własności papierów wartościowych z prawem głosu, na podstawie umowy lub w inny prawem dozwolony sposób.

2.3 Strona trzecia – oznacza osobę trzecią lub partnera biznesowego, który otrzymuje od Asmodee Group lub któremu powierzono Dane Osobowe w imieniu Grupy Asmodee, na przykład dostawców, wykonawców, podwykonawców i innych usługodawców.

2.4 Podmiot danych – oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Asmodee Group.

2.5 Świadoma zgoda – oznacza każdą dobrowolnie podaną konkretną i świadomą informację o wyrażeniu zgody przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych.

2.6 Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub jednego lub więcej czynników specyficznych dla jej fizycznej, fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości. Dane są uważane za dane osobowe, gdy umożliwiają każdemu powiązanie informacji z konkretną osobą, nawet jeśli osoba lub podmiot przechowujący te dane nie może utworzyć takiego łącza.

2.7 Wrażliwe dane (lub specjalna kategoria danych, które obejmują dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, a także przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej) oraz Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i przestępstw stanowią podzbiór Danych osobowych, które ze względu na swój charakter zostały sklasyfikowane przez prawo lub obowiązującą politykę jako zasługujące na dodatkową prywatność i zabezpieczenia bezpieczeństwa.

2.8 Proces / Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy są one wykonywane automatycznie, czy nie, w tym między innymi gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, dostęp, dostosowanie, modyfikację, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, dostosowanie, łączenie, blokowanie, usuwanie, usuwanie lub zniszczenie (a Proces należy odpowiednio interpretować).

3. W jaki sposób zapewniamy zgodność z prawem, uczciwość i transparentność przetwarzania przez nas danych osobowych?

Dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o wyraźną podstawę prawną w sposób świadomy.

3.1 Będziemy wykorzystywać dane osobowe:

– w razie potrzeby w celu wykonania umowy z Podmiotami danych (np. naszymi pracownikami, kontrahentami, klientami, dostawcami itp.); lub

– jeżeli jest to wymagane w celu spełnienia obowiązku prawnego; lub

– gdy mamy uzasadnioną potrzebę biznesową lub uzasadniony biznesowy powód do wykorzystywania danych osobowych w ramach naszej działalności biznesowej (np. podczas przetwarzania, aby lepiej poznać naszych klientów); lub

– jeżeli mamy świadomą zgodę osoby, której dane dotyczą, gdy jest to szczególnie wymagane. Na przykład, gdy jest to wymagane przez prawo (np. do przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej) lub zgodnie z obowiązującą polityką, zainteresowany Partner Grupy Asmodee może potrzebować uzyskać zgodę Podmiotów danych w celu gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania ich danych osobowych Dane. Może tak być również w przypadku, gdy nie ma zastosowania żadna inna ważna podstawa opisana powyżej oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

3.2 Uważamy, że ważna jest ocena ryzyka dla prywatności przed zebraniem, wykorzystaniem, zachowaniem lub ujawnieniem danych osobowych, na przykład w nowym systemie lub w ramach projektu.

3.3 Grupa Asmodee będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w szczegółowych informacjach o prywatności lub polityce prywatności oraz zgodnie z każdą świadomą zgodą, którą możemy uzyskać od osoby, której dane dotyczą.

3.4 Grupa Asmodee nie będzie prowadzić profilowania w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, chyba że będzie to prawnie uzasadnione wymaganiem obowiązującego prawa lub wykonania umowy lub zgody Podmiotu danych i pod warunkiem, że zostaną wdrożone odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony praw Podmiotów danych.

3.5 Używamy technologii plików cookie na naszych stronach internetowych, aby umożliwić nam ocenę i poprawę funkcjonalności naszych stron internetowych. Możemy również wykorzystywać pliki cookie do celów reklamowych lub analitycznych, z zastrzeżeniem Twojej zgody i zależnie od Twojego wyboru, korzystając z naszych narzędzi kontroli plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Asmodee Group wykorzystuje pliki cookie, zapoznaj się z jego polityką dotyczącą plików cookie na każdej stronie internetowej.

3.6 Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, zapewnimy, aby osoby, których dane dotyczą, otrzymały odpowiednie informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, chyba że nie będzie możliwości dostarczenia takich informacji lub jeżeli wymaga to nieproporcjonalnych starań w celu zapewnienia takich informacji. Informacje takie będą w szczególności obejmować cele przetwarzania danych, rodzaje gromadzonych danych (jeśli dane nie zostały uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą), kategorie odbiorców, listę praw, które mogą wykonywać osoby, których dane dotyczą , konsekwencje braku odpowiedzi, warunki przekazywania danych osobowych poza UE, jeśli takie istnieją, oraz mechanizm stosowany do ochrony danych w przypadku przekazania itp. Wymóg ten można spełnić, wydając oświadczenie o ochronie prywatności osobom, których dane dotyczą, w punkcie, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane od nich. Informacje o prywatności powinny być napisane w języku, który zapewnia Podmiotom danych wyraźne zrozumienie, w jaki sposób będą wykorzystywane ich Dane osobowe.

4. W jaki sposób przetwarzamy Dane osobowe w określonym i uzasadnionym celu i weryfikujemy, czy process przetwarzania Danych osobowych jest zminimalizowany do granic konieczności i dokładny?

Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w uzasadnionych celach, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych i zapewniającą dokładność przetwarzanych danych osobowych.

4.1 Dane osobowe będą gromadzone w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach (które mogą być liczne) i nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

4.2 Starannie oceniamy i określamy cele przetwarzania danych osobowych przed rozpoczęciem projektu (np. Zarządzanie danymi HR, zarządzanie danymi rekrutacyjnymi; cel płac, zarządzanie księgowością i finansami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie bezpieczeństwem pracowników, przydzielanie narzędzi informatycznych oraz wszelkie inne rozwiązania cyfrowe lub platformy współpracy, zarządzanie wsparciem IT, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie relacjami z klientami, oferty, zarządzanie sprzedażą i marketingiem, zarządzanie dostawami, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz zarządzanie zdarzeniami, zgodność z praniem pieniędzy oraz zobowiązania antykorupcyjne lub wszelkie inne wymogi prawne, operacje analizy danych, wdrażanie procesów zgodności, zarządzanie połączeniami i przejęciami itp.).

4.3 Zapewnimy, że gromadzone przez nas Dane osobowe są odpowiednie, adekwatne i nienadmierne w stosunku do celu Przetwarzania danych i jego ostatecznego wykorzystania (spostrzeżenia, marketing, promocje itp.). Oznacza to, że można gromadzić i przetwarzać tylko niezbędne i odpowiednie informacje do zamierzonego celu.

4.4 Podczas gromadzenia danych wrażliwych lub danych osobowych związanych z wyrokami skazującymi i przestępstwami proporcjonalność ma podstawowe znaczenie! Nie zbieramy danych wrażliwych ani danych osobowych związanych z wyrokami skazującymi i przestępstwami, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo lub gdy zezwala na to obowiązujące prawo za uprzednią wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

4.5 Podjęte zostaną wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są przechowywane w odpowiednio dokładnej i aktualnej formie na każdym etapie przetwarzania danych osobowych (tj. Gromadzenia, przesyłania, przechowywania i wyszukiwania).

4.6 Zachęcamy osoby, których dane dotyczą, do pomocy w utrzymywaniu aktualności danych osobowych przez wykonywanie swoich praw, w szczególności dostępu do danych i ich poprawiania.

5. Jakie środki bezpieczeństw poufności są wdrażane?

Ponieważ pracownicy, klienci, dostawcy, konsumenci i partnerzy biznesowi ufają Grupie Asmodee, gdy dostarczają nam swoje Dane Osobowe, Grupa Asmodee zapewnia bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych.

5.1 Chronimy wszelkie Dane osobowe gromadzone, wykorzystywane, przechowywane i ujawniane w celu wspierania naszej działalności biznesowej poprzez przestrzeganie odpowiednich zasad użytkowania, zasad technicznych i organizacyjnych, standardów i procesów.

5.2 Wdrażane są standardowe środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu lub utracie, zmianie, nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi, lub innym nielegalnym lub nieuprawnionym formom przetwarzania.

5.3 W przypadku, gdy Przetwarzanie ma być przeprowadzane w imieniu Grupy Asmodee, Asmodee wybierze dostawców usług zapewniających wystarczające gwarancje do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby Przetwarzanie spełniało wymagania obowiązujących przepisów o ochronie danych i zapewniało ochronę prawa osoby, której dane dotyczą.

5.4 Grupa Asmodee dokłada starań, aby podjąć uzasadnione środki w oparciu o ochronę prywatności już w fazie projektowania i domyślną ochronę prywatności (zgodnie z definicją poniżej) w celu wdrożenia niezbędnych zabezpieczeń podczas przetwarzania danych osobowych. Grupa Asmodee wdroży zatem środki techniczne i organizacyjne, na najwcześniejszych etapach projektowania operacji przetwarzania, w taki sposób, aby od samego początku zabezpieczyć zasady prywatności i ochrony danych („Prywatność od samego początku”). Domyślnie Grupa Asmodee powinna zapewnić przetwarzanie danych osobowych z ochroną prywatności (na przykład przetwarzane powinny być tylko niezbędne dane, krótki okres przechowywania, ograniczona dostępność), aby domyślnie dane osobowe nie były udostępniane nieokreślonej liczbie osób ( „Prywatność domyślnie”).

5.5 Gdy przetwarzanie danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności podmiotów danych, przeprowadzimy ocenę wpływu na prywatność przed jej wdrożeniem.

5.6 Żadne naruszenie nie jest zbyt znikome do podjęcia odpowiednich działań. Przeanalizujemy wszelkie wnioski związane z naruszeniem niniejszej Globalnej polityki prywatności lub obowiązujących przepisów o ochronie danych, potencjalne lub faktyczne, o których dowiemy się lub dowiemy się o nich i podejmiemy wszelkie uzasadnione działania w celu ograniczenia ich wpływu.

6. Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe?

6.1 Każda osoba przetwarzająca Dane osobowe na rzecz Grupy Asmodee będzie je przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone (i innych zgodnych celów), które mogą obejmować:

  • w celu spełnienia lub wspierania działalności gospodarcze; lub
  • w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych oraz zgodności z obowiązującymi wymogami dotyczącymi przedawnienia;
  • w celu obrony przed działaniami prawnymi lub umownymi (w takim przypadku Dane Osobowe mogą być przechowywane do końca odpowiedniego przedawnienia lub zgodnie z wszelkimi obowiązującymi zasadami dotyczącymi blokowania sporów).

6.2 Dane osobowe są przechowywane i niszczone w sposób zgodny z obowiązującym prawem i zgodnie z obowiązującą polityką przechowywania Grupy Asmodee.

7. Jakie masz prawa jako podmiot, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych?

Jesteśmy otwarci na zapytania lub prośby zgłaszane przez podmioty danych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, a tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, zapewniamy podmiotom danych możliwość dostępu, poprawiania, ograniczania i usuwania ich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Pozwalamy im również sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych i korzystać z ich prawa do przenoszenia.

7.1 Prawo dostępu: zapewniamy dostęp do wszystkich Danych osobowych związanych z Podmiotem danych zgodnie z wymogami prawa, do celów Przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, kategorii odbiorców, okresu przechowywania danych, praw do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia dane dostępne, jeśli dotyczy, itp.).

7.2 Prawo do przenoszenia: możemy również dostarczyć kopię wszelkich Danych osobowych, które przechowujemy w naszych aktach, w formacie zgodnym i ustrukturyzowanym, aby umożliwić korzystanie z prawa do przenoszenia danych w zakresie, w jakim jest to właściwe zgodnie z obowiązującym prawem.

7.3 Prawo do sprostowania: osoby, których dane dotyczą, mogą żądać poprawienia, zmiany, usunięcia wszelkich informacji niekompletnych, nieaktualnych lub niedokładnych.

7.4 Prawo do usunięcia: danych osoby, których te dane dotyczą, mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych (i) jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania danych, (ii) osoba, której dane dotyczą, wycofała swoją zgodę na przetwarzanie danych wyłącznie na podstawie takiej zgody, (iii) osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu danych, (iv) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego mającego zastosowanie do Grupy Asmodee. Grupa Asmodee podejmie uzasadnione kroki w celu poinformowania innych podmiotów Grupy Asmodee o takim usunięciu.

7.5 Prawo do ograniczenia: (i) w przypadku zakwestionowania dokładności danych osobowych, aby umożliwić Asmodee Group sprawdzenie takiej dokładności, (ii) jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce ograniczyć dane osobowe, zamiast je usunąć, mimo że Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) jeżeli osoba, której dane dotyczą, życzy sobie, aby Grupa Asmodee zatrzymała dane osobowe, ponieważ potrzebuje ich do obrony w kontekście roszczeń prawnych (iv), jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu, ale Asmodee Grupa przeprowadza weryfikację, aby sprawdzić, czy ma uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, które mogą zastąpić własne prawa osoby, której dane dotyczą

7.6 Prawo do wycofania zgody: gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.7 Prawo do sprzeciwu: osoba, której dane dotyczą, może również w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych:

  • gdy są wykorzystywane do celów marketingowych lub profilowania w celu wysyłania ukierunkowanych reklam, lub
  • ssprzeciwić się udostępnianiu jego danych osobowych stronom trzecim lub w ramach Grupy Asmodee, lub
  • gdy przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie grupy Asmodee, chyba że grupa Asmodee wykaże istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które zastępują interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Aby skorzystać z tych praw, wypełnij formularz i wyślij go na adres wskazany w zakładce kontakt.

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

8. Kiedy i jak ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim?

Dane osobowe są ujawniane poza Grupą Asmodee tylko wtedy, gdy istnieje nadrzędny interes i podstawa prawna.

8.1 Ujawnienie informacji odbywa się na ściśle ograniczonej zasadzie „trzeba wiedzieć”, gdy istnieje wyraźne uzasadnienie przekazania danych osobowych – albo dlatego, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przekazanie danych, albo dlatego, że ujawnienie jest wymagane do wykonania umowy, której podmiotem danych jest strona lub w uzasadnionym celu, który nie narusza podstawowych praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa do prywatności (np. udostępniania w kontekście operacji łączenia i przejęcia itp.). W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, będzie świadoma, że ujawnienie prawdopodobnie nastąpi. Od odbiorcy wymagane będzie również zapewnienie, że będą wykorzystywać Dane osobowe wyłącznie do uzasadnionych / autoryzowanych celów i zapewnią ich bezpieczeństwo.

8.2 Jeśli określone ujawnienie jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego (na przykład wobec agencji rządowej lub policji / służby bezpieczeństwa) lub w związku z postępowaniem sądowym, Dane Osobowe mogą być przekazywane, o ile ujawnienie jest ograniczone do tego, co ujawnia jest prawnie wymagany i, jeśli jest to dozwolone przez prawo, osoba, której dane dotyczą, została poinformowana o sytuacji (tj. osoba, której dane dotyczą, została poinformowana o możliwości wystąpienia takiego zdarzenia w świadomej zgodzie lub jest powiadamiana w momencie żądania ujawnienia).

9. W jaki sposób chronione jest proces międzynarodowego przekazywania danych osobowych pochodzących z UE?

Dane osobowe pochodzące od podmiotów Grupy Asmodee działających w UE nie będą przekazywane poza UE do kraju trzeciego, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, chyba że zostaną wdrożone odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.1 Międzynarodowy transfer danych osobowych jest szczególnym tematem i jego poważne potraktowanie przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych z kraju pochodzenia EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub ,,EOG”) do innego kraju spoza EOG, niezależnie od tego, czy takie przekazanie odbywa się w celach technicznych (przechowywanie, hosting, wsparcie techniczne, utrzymanie itp.) lub główne cele (zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie bazą danych klientów itp.) zabezpiecza interesy osób, których dane są przetwarzane).

9.2 Nigdy nie przeprowadzamy międzynarodowych transferów danych osobowych z kraju EOG do innego kraju nienależącego do EOG bez zapewnienia odpowiednich mechanizmów transferu wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych po ich przekazaniu (np. Decyzja o odpowiedniej ochronie, certyfikat ochrony prywatności, jeśli przeniesienie jest dokonywane do USA, podpis odpowiednich klauzul modelowych Komisji Europejskiej, itp.). W niektórych przypadkach konieczne może być również powiadomienie lub uzyskanie wstępnej zgody odpowiedniego regulatora prywatności przed dokonaniem transferu.

10. Jak odpowiadamy na skargi i wnioski?

10.1 Grupa Asmodee jest zaangażowana w rozwiązywanie uzasadnionych problemów prywatności swoich pracowników, klientów i innych osób. Jeśli członek personelu uważa, że zrobił coś z naruszeniem niniejszej globalnej polityki prywatności, musi skontaktować się z działem prawnym Asmodee Holding, podmiotu powiązanego z Financière Amuse BidCo, pod następującym adresem: privacy-holding@asmodee.com i zgłosić raport w tej kwestii.

10.2 Osoby, których dane dotyczą, są informowane, że mogą złożyć skargę na problemy związane z prywatnością, pisząc wiadomość e-mail do działu prawnego Asmodee Holding na następujący adres: privacy-holding@asmodee.com, i że mogą złożyć skargę do organu nadzorczego. W szczególności zostanie to wyraźnie określone w informacjach o prywatności przekazywanych podmiotom danych i / lub dostępnych dla nich.

10.3 Jeśli osoba objęta niniejszą globalną polityką prywatności złoży skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych lub innej osoby, a skarga nie zostanie rozstrzygnięta w sposób zadowalający w ramach wewnętrznej procedury, Grupa Asmodee będzie współpracować z odpowiednimi organami ochrony danych i postępować zgodnie z radą takich organów, aby rozwiązać wszelkie nierozstrzygnięte skargi. W przypadku gdy inspektor ochrony danych lub organy ochrony danych stwierdzą, że Grupa Asmodee lub jeden z jej pracowników nie przestrzegali niniejszej Globalnej Polityki Prywatności lub przepisów o ochronie danych, na zalecenie władz lub inspektora ochrony danych Asmodee Grupa podejmie odpowiednie kroki, aby zaradzić wszelkim niekorzystnym skutkom i promować przyszłą zgodność.

11. Aktualizacja Globalnej Polityki Prywatności

Ponieważ nasza firma i środowisko regulacyjne zmieniają się regularnie, niniejsza globalna polityka prywatności może również ulec zmianie. W związku z tym zapraszamy do regularnego kontaktu.

Niniejsza globalna polityka prywatności została wdrożona w dniu 2020-04-11 i obowiązuje od tej daty.

POZNAJ INNE GRY Z NASZEJ OFERTY