Ogólne Warunki Użytkowania

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania należy uważnie przeczytać w całości

1. AKCEPTACJA WARUNKÓ

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania („Warunki”) regulują prawa, obowiązki i ograniczenia związane z korzystaniem ze strony internetowej Rory’s Story Cubes dostępnej pod adresem URL http://storycubes.com/en/ (zwanej dalej „Witryną”) przez użytkownik („Użytkownik”).

Strona internetowa jest publikowana przez firmę ASMODEE GROUP pod jej znakiem towarowym „Rory’s Story Cubes”.

Korzystanie z Treści (zgodnie z definicją poniżej) jest uzależnione od akceptacji Warunków, które automatycznie obowiązują przy każdym korzystaniu z Witryny.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PODANYMI PONIŻEJ, PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ Z WITRYNY.

Korzystając z całości lub części Treści, zgadzasz się i zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszych Warunków bez wyjątku.

Treść oznacza w szczególności (i) wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym między innymi znaki towarowe, projekty i modele, nazwy domen, logo, prawa autorskie dotyczące przedstawionych produktów), (ii) wszelkie teksty, grafiki, wideo, elementy wizualne lub element audio pojawiający się w Serwisie.

Zgodnie z Artykułem 6 poniżej ASMODEE GROUP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, poprzez uzupełnienia lub skreślenia.

2. WARUNKI DOSTĘPU DO SERWISU

Witryna jest dostępna dla wszystkich.

Dostęp do Serwisu możliwy jest z komputera podłączonego do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z protokołami komunikacyjnymi stosowanymi w sieci Internet.

Użytkownicy są informowani, że Serwis jest zoptymalizowany do przeglądania na smartfonach i tabletach. Użytkownicy muszą mieć własne kompatybilne środki łączności i dostępu do Internetu.

Użytkownicy są również informowani, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za koszt dostępu i przeglądania Serwisu.

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Cała Treść i wszelkie prawa własności intelektualnej związane z jej projektem, wyborem tych komponentów, ich prezentacją i układem są własnością Grupy Asmodee lub jej następców.

Podobnie znaki towarowe (w tym znak towarowy „Rory’s Story Cubes”), nazwy domen, akronimy, logo, projekty itp. Pojawiające się w Witrynie są wyłączną własnością Asmodee Group lub jej partnerów, którzy udzielili im licencji na użytkowanie w związku z Serwisem.

Cała zawartość jest chroniona prawem autorskim, przepisami dotyczącymi baz danych, projektów i modeli, znaków towarowych oraz, bardziej ogólnie, konwencjami międzynarodowymi i innymi przepisami chroniącymi powiązaną własność intelektualną i prawa wyłączne. Jakiekolwiek powielanie lub przedstawianie tych składników lub całości lub części Treści w jakikolwiek sposób i pod jakimkolwiek względem jest zabronione bez uprzedniej zgody Asmodee Group oraz, w stosownych przypadkach, licencjodawców i posiadaczy praw.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest upoważniony do korzystania z tych komponentów i informacji pojawiających się w Serwisie wyłącznie w zakresie wyraźnie dozwolonym przez Asmodee Group. Ponadto przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że żadne z niniejszych Warunków nie skutkuje przeniesieniem własności jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej lub innego prawa własności do jakiejkolwiek części Treści. Zobowiązuje się nie robić niczego, co byłoby sprzeczne z tą klauzulą ​​lub mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić grupie Asmodee, jej następcom lub cesjonariuszom w tym zakresie.

4. REKLAMA I PROMOCJA PRODUKTU

ASMODEE GROUP może, według własnego uznania, wyróżniać określone produkty w Witrynie poprzez wstawianie linków promocyjnych, banerów reklamowych, okien lub wyskakujących okienek, gdy Witryna jest otwierana. Strony przyjmują do wiadomości, że ASMODEE GROUP może przeprowadzać operacje cross-marketingowe z dowolnym wybranym przez siebie partnerem.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, GWARANCJA I SZKODY

Chociaż ASMODEE GROUP dokłada wszelkich starań, aby serwery były dostępne przez cały czas, dostęp do Witryny może zostać tymczasowo zawieszony z przyczyn technicznych lub konserwacyjnych, bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 

Poruszanie się po Witrynie odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. ASMODEE GROUP nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację Witryny.

ASMODEE GROUP nie gwarantuje, że Serwis jest wolny od wirusów i innych niebezpiecznych elementów. Obowiązkiem Użytkownika jest podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony własnych danych i / lub oprogramowania przed skażeniem wirusami krążącymi w Internecie.

Użytkownik akceptuje, że ASMODEE GROUP i jej usługodawcy w żadnym wypadku nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za przypadkowe, materialne i / lub niematerialne, bezpośrednie i / lub pośrednie szkody, które mogą wynikać z dostępu do lub korzystania z Serwisu, w tym niedostępności, utraty danych, pogorszenie, zniszczenie lub wirusy, które mogą wpływać na sprzęt komputerowy Użytkownika i / lub obecność wirusów w jego Witrynie.

Ponadto wszelkie materiały pobrane i / lub uzyskane w jakikolwiek sposób podczas korzystania z Witryny są na wyłączne ryzyko Użytkownika. ASMODEE GROUP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i / lub utratę danych poniesione przez Użytkownika.

6. AKTUALIZACJA USŁUG I ZMIANA REGULAMINU

ASMODEE GROUP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków korzystania z Serwisu (w tym w szczególności poprzez zmianę warunków dostępu do Serwisu lub dodanie stref współpracy) bez uprzedniego powiadamiania lub informowania Użytkownika.

7. DANE OSOBOWE

Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich praw i sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, przeczytaj naszą Globalną politykę prywatności danych i naszą Informację o ochronie prywatności klientów (B2B), jeśli jesteś klientem B2B; nasza Polityka prywatności klienta (B2C), jeśli jesteś klientem B2C; nasza Polityka prywatności dostawcy (między innymi autor, ilustrator, tłumacz), jeśli jesteś dostawcą.

8. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Tytuły i nagłówki.

Jedynym celem nagłówków klauzul jest ułatwienie czytania i zrozumienia niniejszych Warunków. W żadnym wypadku nie powinno to pozwalać na przesądzanie treści i możliwą interpretację takich klauzul.

Prawo i jurysdykcja.

Niniejsze Warunki podlegają prawu francuskiemu (bez stosowania jego zasad dotyczących kolizji praw), a każdy Użytkownik wyraźnie uznaje wyłączną jurysdykcję sądów francuskich w zakresie wszelkich skarg lub sporów z ASMODEE GROUP lub w jakikolwiek sposób związany z korzystaniem z Witryny , a każdy Użytkownik zgadza się również na wykonywanie jurysdykcji miejscowej w sądach francuskich w odniesieniu do wszelkich sporów tego rodzaju.

Siła wyższa.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawnych, ASMODEE GROUP nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z powodu okoliczności losowych lub siły wyższej w rozumieniu orzecznictwa i francuskiego kodeksu cywilnego.

Łączność.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt z ASMODEE GROUP pod adresem: 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, FRANCJA

NINIEJSZE WARUNKI MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE Z WITRYNY STANOWI BEZWARUNKOWĄ ZATWIERDZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

POZNAJ INNE GRY Z NASZEJ OFERTY